PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1.  Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

  2.  Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są na początku każdego roku szkolnego.

  3.  Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia.

1)      sprawdziany,

2)      odpowiedzi ucznia, które mogą mieć formę ustną lub pisemną,

3)      kartkówki,

4)      zadania domowe,

5)      zeszyt przedmiotowy,

6)      aktywność w czasie zajęć,

7)      wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach.

  4.  Sprawdziany obejmują materiał z danego działu programowego i są przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami:

1)      odbywają się pisemnie w formie testu zawierającego zadania zamknięte i otwarte,

2)      w trakcie semestru odbywają się co najmniej dwa sprawdziany,

3)      sprawdzian zapowiadany jest tydzień przed terminem jego przeprowadzenia i poprzedzony jest lekcją powtórzeniową,

4)      są obowiązkowe i pisane z całą klasą,

5)      w przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń powinien napisać sprawdzian w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły,

6)      ustalanie oceny odbywa się według następujących kryteriów punktowych:

a)      ocena bardzo dobra 100% - 85%

b)      ocena dobra 84% - 65%

c)      ocena dostateczna 64% - 45%

d)      ocena dopuszczająca 44% - 25%

e)      ocena niedostateczna 24% - 0%

  5.  Odpowiedzi ustne mają różną formę (bezpośrednie odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela w czasie trwania lekcji, czytanie, czytanie ze zrozumieniem, tłumaczenie, dialogi, odpowiedź przy tablicy, rozumienie tekstu słuchanego lub pisanego, itp.). Uczeń otrzymuje co najmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną w trakcie semestru.

  6.  W trakcie zajęć za aktywność lub nieaktywność na lekcji, dodatkowe przygotowanie do lekcji, zadania domowe, i inne uczeń otrzymuje plusy lub oceny w zależności od stopnia trudności.

  7.  Przyjmuje się zasadę, że pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy ocenę niedostateczną.

  8.  Kartkówki są niezapowiedzianą wcześniej formą sprawdzania wiadomości i umiejętności pozwalającą na systematyczne śledzenie postępów w nauce i mogą obejmować materiał z ostatnich lekcji.

  9.  Zadania domowe sprawdzane są i oceniane systematycznie.

10.  Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który jest oceniany co najmniej raz w roku. Ważne zagadnienia gramatyczne powinny być wyeksponowane kolorem, a pismo w całym zeszycie bardzo, bardzo czytelne. Obowiązuje jeden zeszyt prowadzony na bieżąco i zawierający materiał z całego roku. Nie uwzględnia się zeszytów przepisywanych tuż przed zakończeniem semestru lub roku.

11.  Na lekcjach języka angielskiego uczeń ma obowiązek posiadać własne pomoce dydaktyczne:

1)      podręcznik,

2)      nowe ćwiczenia,

3)      zeszyt przedmiotowy,

4)      długopis oraz ołówek.

Brak własnych pomocy dydaktycznych odnotowuje się w zeszycie uwag.

12.  Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy prac klasowych oraz lekcji powtórzeniowych) – bezpośrednio przed lekcją.

13. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Największe znaczenie mają oceny z pisemnych sprawdzianów, w następnej kolejności odpowiedzi ustne, kartkówki, zadania domowe i zeszyt przedmiotowy.  

Nauczyciel języka angielskiego Renata Wojtanowska